Home » ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดอบรมรุ่นพี่เตรียมต้อนรับมหกรรมกีฬาน้องใหม่

img_ae3454f51da0fd01b3ce47bd9007acdb

สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัด “โครงการอบรมหลักการฝึกกีฬาและการป้องกันการบาดเจ็บเบื้องต้น สำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556” เมื่อวันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การฝึกซ้อมกีฬาของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักของการฝึกซ้อมกีฬา และให้นักศึกษารุ่นพี่มีความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันภาวะบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมกีฬาและการแข่งขันกีฬา
ในโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายเกี่ยวกับนโยบายด้านการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมกันนี้ยังมีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการฝึกกีฬาและการป้องกันการบาดเจ็บเบื้องต้น จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ ผศ. ดลชัย ศรีสำราญ บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการฝึกซ้อมและการโค้ชนักกีฬาน้องใหม่” ผศ.จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฏ์ บรรยายในหัวข้อ “หลักการเตรียมทีม” ดร.อชิระ หิรัญตระกูล บรรยายในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์การกีฬาและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายกับการเล่นกีฬา” นายกฤษณ์ เชาว์พานิช ผู้ฝึกสอนยูโดทีมชาติไทย บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคและวิธีการโค้ช” และนางภคอร โจทย์กิ่ง หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา บรรยายในหัวข้อ “การปฐมพยาบาลและการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา” โดยมีผู้แทนนักศึกษาจาก 22 คณะวิชา จากชมรมด้านกีฬา จำนวน 29 ชมรม และนักศึกษาที่สนใจ

สำหรับการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2556 มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 – 13 กรกฎาคม 2556 ทำการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 19 ชนิดกีฬา ซึ่งซึ่งการจัดแข่งขันกีฬาน้องใหม่ฯเป็นกีฬาภายในที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนักศึกษารุ่นพี่ของแต่ละคณะที่ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก โครงการอบรมฯนี้ จึงเป็นโครงการที่สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับนักศึกษารุ่นพี่ที่เป็นผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุมทีมเพื่อให้เกิดสมรรถภาพทางกายที่ดีและสมรรถภาพทางจิตใจที่มั่นคงแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 อีกทั้งยังเป็นการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ก้าวไปอีกขั้น

ข่าว/ภาพ :    สิทธิชัย  ยินดีชาติ
สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

The phrase was not recorded before clueless therefore, this expression could be https://writemypaper4me.org/ an invention of heckerling’s or very current slang she noticed in her research at beverly hills paper writer high school