Home » วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

1. ปณิธาน วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และสมรรถนะหลักขององค์กร

สำนักงานการกีฬา ได้กำหนดปณิธาน วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และสมรรถนะหลักขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานดังนี้

 

ปณิธาน : กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ

 

   วัฒนธรรมองค์กร

1. ตื่นตัวและกระตือรือร้น ในการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาล

2. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการยอมรับฟังความคิดเห็น

3. เต็มที่กับงานและเต็มใจในการให้บริการ มีความพร้อมอยู่เสมอ

 

ค่านิยม SPORTS

S – success (มุ่งความสำเร็จในการให้บริการ)

P – perfect (ความสมบูรณ์แบบ)

O – organizational governance (องค์กรแห่งธรรมาภิบาล)

R – relationship (ความสัมพันธ์อันดี)

T – team work (ความร่วมแรงร่วมใจ/การทำงานเป็นทีม)

S – service mind (การบริการที่ดี)

 

สมรรถนะหลักขององค์กร  

1. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการที่มุ่งความสำเร็จ

2. การบริการด้านกีฬาที่ครบวงจรและเป็นเลิศ

 

2.  วิสัยทัศน์ : สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้านกีฬาอย่างเป็นระบบ

3.  พันธกิจ

1.  มีการบริหารจัดการ องค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

2.  มีการบริหารจัดการและสนับสนุนอาคารสถานที่ สนามกีฬา ในกิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป

3. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อสุขภาพ กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อ

ความเป็นเลิศ และการอนุรักษ์กีฬาไทย

4.  นำวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายและเป็นฐานข้อมูลใน

การวิจัย

4.  เป้าหมาย

1.  เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้บริการด้านกีฬาในทุกด้าน

2. บริหารจัดการอาคาร สถานที่ และสนามกีฬาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน

3.  มีระบบบริหารจัดการด้านกีฬาที่สามารถเป็นต้นแบบได้

 

5.  ภาระหน้าที่  

1.  ส่งเสริม สนับสนุน และประสานกิจกรรมการกีฬาของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

2.  วางระบบและกลไกลให้บริการ การกำกับดูแลการใช้สนามกีฬา สระว่ายน้ำ อาคารพลศึกษา  ศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย  ศูนย์เทนนิสจังหวัดขอนแก่น และอาคารสถานที่ด้านการกีฬาของมหาวิทยาลัย

3.  ส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย โดยนำวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ รวมทั้งเพื่อช่วยการศึกษาวิจัย

4.  บริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

6.  โครงสร้างองค์กรของสำนักงานการกีฬา

สำนักงานการกีฬา แบ่งเป็น 6 กุล่มงาน ได้แก่

6.1  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

6.2  กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา

6.3  กลุ่มงานสถานกีฬา

6.4  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

6.5  สถานปฏิบัติการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6.6  สถานฝึกเทนนิส  จังหวัดขอนแก่น

 

7.  อัตรากำลัง

อัตรากำลังในปัจจุบัน  28  คน

แบ่งตามประเภทดังนี้

1.  ข้าราชการ จำนวน 3   คน

2.  พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินแผ่นดิน) จำนวน   1   คน

3.  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) จำนวน   8   คน

4.  ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  14  คน

5.  จ้างเหมาโครงการ จำนวน    2  คน

Sticking with the games theme here, I told you yesterday that https://celltrackingapps.com/ angry birds star wars would have new levels today and so it does