การแข่งขันกีฬาฮอกกี้ในรายการ “Hockey KKU Cup”

เมื่อวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ชมรมฮอกกี้ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ในรายการ “Hockey KKU Cup” ประเภท 6 คน ทีมชาย/ทีมหญิง สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอีกด้านหนึ่งนอกเหนือจากการศึกษาเล่าเรียนภายในห้องเรียน ทั้งยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ให้กับนักศึกษาของคณะต่างๆ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาให้นักศึกษามีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  พร้อมยังส่งผลให้เกิดสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด  และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษาชมฮอกกี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ

07
09

สำหรับการแข่งขันในครั้ง จัดการแข่งขันในประเภทฮอกกี้กลางแจ้ง 6 คน ทีมชาย/ทีมหญิง มีทีมนักศึกษาจากคณะวิชาต่างๆสมัครเข้าร่วมทำการแข่งขัน จำนวน 14 ทีม ผลการแข่งขันเป็นดังนี้

ประเภททีมชาย

  1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมวรภัทร อคาเดมี่
  2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม Sport Addict
  3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม Hockey EN53 และทีมกัญชาในไร่อ้อย

ประเภททีมหญิง

  1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ABC
  2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมจับจูด
  3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมไม่ไหวบอก
02
03
04
05