โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดีของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสถานกีฬา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดีของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสถานกีฬา

เมื่อวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2563 นายวิศิษฏ์ บุญสุชาติ (ผู้อำนวยการกองการกีฬา) พร้อมด้วยบุคลากร งานบริการสถานกีฬา กองการกีฬา  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายใต้ชื่อ “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดีของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสถานกีฬา” ณ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมาและสถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โดยในเวลา 09.30 น. (วันที่ 30 กรกฎาคม 2563) คณะบุคลากรงานบริการสถานกีฬา กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายเชวงพจน์ ครองธานินทร์ พนักงานส่งเสริมกีฬา เป็นผู้ให้ข้อมูลในด้านการให้บริการสถานกีฬาแต่ละแห่งและการให้บริการสระว่ายน้ำ

ในเวลา 13.30 น. (วันที่ 30 กรกฎาคม 2563) คณะบุคลากรงานบริการสถานกีฬา กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ สถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี นายวีรวัชร์ ทองยอดดี หัวหน้าส่วนสถานกีฬาและสุขภาพ และคณะให้การต้อนรับและให้ข้อมูลด้านการให้บริการสถานกีฬา การให้จัดการและให้บริการสระว่ายน้ำ การจัดการระบบการให้บริการจองสนามออนไลน์ รวมไปถึงการจัดการทรัพยากรบุคคล ของสถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสถานกีฬาได้เรียนรู้ถึงแนวทางการให้บริการที่ดีของหน่วยงานอื่น ที่มีการให้บริการในลักษณะเดียวกัน
  • เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสถานกีฬาให้เป็นมาตรฐาน
    และ สามารถเทียบเคียงสถาบันอื่นได้
  • เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น
    และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ