มข คว้ารางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

ม.ขอนแก่น คว้ารางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งนักศึกษาและบุคลากร จำนวน 80 คน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย เข้าร่วมจำนวน 12 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม , มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , วิทยาลัยชุมชนยโสธร , วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร , มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น , มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด , มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด , มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น , มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภายในโครงการได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิด และบุคลากรคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 12 สถาบัน ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิด

โดยรูปแบบกิจกรรมโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในครั้งนี้ มีการจัดแข่งขันเล่นเกมส์กีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ การแสดงของนิสิต นักศึกษา จากสถาบันสมาชิก โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ส่งนักศึกษาชมรมเทควันโด เข้าร่วมทำการแสดงในชุด “การรำพุมเซ่” และมีการแสดงกองเชียร์สันทนาการจากทีม “กำ-เสด” สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลจำนวน 2 รายการ ได้แก่

  1. รางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมสูงสุดในการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
  2. รางวัลชนะเลิศ สถาบันที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ภาพ : ฝ่ายเทคโนโลยี สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว : งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา กองการกีฬา