กองการกีฬา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคลากร ประจำปี 2564

กองการกีฬา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคลากร ประจำปี 2564
“การออกกำลังกับมวยไทย”
          กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย (Fitness KKU) งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคลากร ประจำปี 2564 “การออกกำลังกายกับมวยไทย” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ยอดพยัคฆนาวิน อาสนาทิพย์ เป็นหัวหน้าทีมวิทยากร พร้อมด้วยวิทยากรอีก 2 ท่านคือ อาจารย์ตุลย์ ผิวทองงาม และอาจารย์อัครเดช สุวรรณไกรษร มีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน
          รองศาสตราจารย์จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฏ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการกีฬา กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการว่า “วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้ด้านการออกกำลังกายด้วยมวยไทย แก่นักศึกษา และบุคลากรกองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย (ฟิตเนส) ซึ่งในอนาคตทางศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย จะทำการเปิดสอนคลาสออกกำลังกายมวยไทย โดยให้นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาที่ผ่านการอบรม เป็นผู้ช่วยสอน เป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับทางนักศึกษาอีกด้วย”
          รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ความสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความพร้อมในการเรียน การทำงาน ผมขอขอบคุณกองการกีฬา ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการออกำลังกายเพื่อสุขภาพ และได้จัด โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคลากร ประจำปี 2564 “การออกกำลังกายกับมวยไทย” ขึ้น ขอขอบคุณทีมงานวิทยากร และบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทุกท่าน ขอให้ทุกท่านได้นำความรู้ที่ได้ในวันนี้ ไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่กับตนเอง และสังคม”
          การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคลากร ประจำปี 2564 “การออกกำลังกายกับมวยไทย” ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2563 – 2566 ในพันธกิจด้าน People : ข้อ 1 มีความรู้ความสามารถในการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภารกิจตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และก้าวสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง : พัฒนาความรู้และทักษะในการทำงานอยู่เสมอ (Continuous Upskills) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์ที่ 2 : ยกระดับขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากร ทั้งยังตอบโจทย์ OKRs : ของกองการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา อีกด้วย
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสุธีวัฒน์ ธนรัตน์ไพศาล นักพลศึกษา
ภาพ/ข่าว : งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา กองการกีฬา