โครงการ”จิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ทาสีอัฒจันทร์สนามกีฬากลางแจ้ง”

วันนี้ 6 กุมภาพันธ์ 2564
กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์และกองการกีฬา
โดยงานพัฒนานักศึกษา และงานบริการสถานกีฬา ได้จัดโครงการ”จิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ทาสีอัฒจันทร์สนามกีฬากลางแจ้ง”บริเวณสนามฟุตบอล 2 และสนามรักบี้ฟุตบอล
อนึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างจิตสาธารณะและพัฒนาสถานกีฬาให้สวยงามโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย