คณะกรรมการบริหารสถานกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเยี่ยมชมสถานกีฬาต่าง ๆ

วันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 16.30 – 19.00 น.
        คณะกรรมการบริหารสถานกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลชัย ศรีสำราญ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนัตต์ เจ่าสกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ สุมานนท์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) อาจารย์ศิรประภา บำรุงกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการบริหารทรัพย์สิน (ผู้ทรงคุณวุฒิ) และรองศาสตราจารย์จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฏ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการกีฬาให้เกียรติเยี่ยมชมสถานกีฬาต่าง ๆ และพื้นที่เกี่ยวเนื่องกับการออกกำลังกาย ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเห็นสภาพจริง รับทราบปัญหา และวางแนวทางในการพัฒนา แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของสถานกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่นงานบริการสถานกีฬา กองการกีฬา ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้