กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมการเป็นผู้ฝึกสอนมวยไทย (MUAYTHAI TRAINING)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 22 มีนาคม 2564

กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมการเป็นผู้ฝึกสอนมวยไทย (MUAYTHAI TRAINING)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมคือ วันที่ 22 -28 มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬามวยและศิลปะการป้องกันตัวให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเพื่อฝึกสอนมวยไทยให้แก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยมี รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานพิธีเปิด รศ.จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฏ์   รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการกีฬา เป็นผู้กล่าวรายงานและ         ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบทบาทหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และประสานกิจกรรมการกีฬาของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยวางระบบและกลไกให้บริการ การกำกับดูแลการใช้สนามกีฬา สระว่ายน้ำ อาคารพลศึกษา ศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย และอาคารสถานที่ด้านกีฬาของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย โดยนำวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ รวมทั้งเพื่อช่วยในการศึกษาวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 313/2561 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งในภาพรวมก็คือ กองการกีฬาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการทั้งในด้านสถานกีฬาและกิจกรรมกีฬา

ซึ่งในด้านกิจกรรมกีฬานั้นกองการกีฬาได้จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์มวยไทยขึ้น เพื่อดำเนินการเผยแพร่ ให้ความรู้ ส่งเสริมการและฝึกหัดการใช้ศิลปะมวยไทย ในการออกกำลังกาย การแข่งขัน การป้องกันตัว หรือแม้แต่การใช้ในประกอบอาชีพ ซึ่งการฝึกมวยไทยก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม สร้างความมีระเบียบวินัยและส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม  มีความมั่นใจในตนเอง เกิดความกล้า มีความสุขุม รอบคอบ และเยือกเย็นหาญ  มีเชาวน์ไหวพริบดี ตัดสินใจได้ฉับพลัน มีความมานะอดทน  มีความสามัคคี  มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นศิลปะการต่อสู้ ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในยามคับขันอีกด้วย นอกจากนี้หากผู้ฝึกมวยไทยได้ฝึกอย่างจริงจัง ก็สามารถเป็นนักกีฬาหรือเป็นผู้ฝึกสอนเพื่อป้องกันตัวที่ทำรายได้ให้แก่ตนเองได้”

ในปี พ.ศ. 2552 นั้นประเทศไทยมีนักมวยเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี เป็นจำนวนมากกว่า 20,000 คน นักมวยไทยเยาวชนส่วนมากนั้นอยู่ในพื้นที่ชนบท แม้จะมีความรักและชื่นชอบในมวยไทยอยู่บ้างแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ส่วนใหญ่มีความจำเป็นในการเรียนรู้ศิลปะแม้ไม้มวยไทยเพื่อความอยู่รอด หรือใช้สร้างรายได้แบ่งเบาภาระให้กับครอบครัว การเรียนรู้ศิลปะมวยไทยนั้นได้ให้อะไรหลายๆอย่าง ความนิยมของมวยไทยในชาวต่างชาตินั้นสูงขึ้นกว่าในอดีต วัดได้จากการเก็บสถิติของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559 โดยพบว่ามีชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อเรียนมวยไทยจำนวนมากกว่า 50,000 คน ซึ่งความนิยมดังกล่าวยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยอีกด้วย  โดยที่ในปี พ.ศ. 2561 มวยไทยได้สร้างรายได้เข้าประเทศกว่าหนึ่งแสนล้านบาท

ดังนั้นกองการกีฬา จึงเห็นความสำคัญและคุณค่าของกีฬามวยไทยดังกล่าว จึงกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมการเป็นผู้ฝึกสอนมวยไทย (MUAYTHAI TRAINING) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถาบัน กำปั้นมวยไทย (ขอนแก่น) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬามวยและศิลปะการป้องกันตัวให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเป็นการฝึกสอนมวยไทยให้แก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น อันจะสามารถนำไปใช้ในการป้องกันตัวและฝึกสอนให้กับบุคคลอื่นเพื่อสร้างรายได้ให้ตนเองได้