บุคลากรกองการกีฬา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเป็นผู้ฝึกสอนมวยไทย (MUAYTHAI TRAINING)

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564
สืบเนื่องจากกองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมการเป็นผู้ฝึกสอนมวยไทย (MUAYTHAI TRAINING) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมคือ วันที่ 22 -28 มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬามวยและศิลปะการป้องกันตัวให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเพื่อฝึกสอนมวยไทยให้แก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบทบาทหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และประสานกิจกรรมการกีฬาของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยวางระบบและกลไกให้บริการ การกำกับดูแลการใช้สนามกีฬา สระว่ายน้ำ อาคารพลศึกษา ศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย และอาคารสถานที่ด้านกีฬาของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย โดยนำวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ รวมทั้งเพื่อช่วยในการศึกษาวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 313/2561 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งในภาพรวมก็คือ กองการกีฬาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการทั้งในด้านสถานกีฬาและกิจกรรมกีฬา
ซึ่งในด้านกิจกรรมกีฬานั้นกองการกีฬาได้จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์มวยไทยขึ้น เพื่อดำเนินการเผยแพร่ ให้ความรู้ ส่งเสริมการและฝึกหัดการใช้ศิลปะมวยไทย ในการออกกำลังกาย การแข่งขัน การป้องกันตัว หรือแม้แต่การใช้ในประกอบอาชีพ ซึ่งการฝึกมวยไทยก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม สร้างความมีระเบียบวินัยและส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม มีความมั่นใจในตนเอง เกิดความกล้า มีความสุขุม รอบคอบ และเยือกเย็นหาญ มีเชาวน์ไหวพริบดี ตัดสินใจได้ฉับพลัน มีความมานะอดทน มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นศิลปะการต่อสู้ ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในยามคับขันอีกด้วย นอกจากนี้หากผู้ฝึกมวยไทยได้ฝึกอย่างจริงจัง ก็สามารถเป็นนักกีฬาหรือเป็นผู้ฝึกสอนเพื่อป้องกันตัวที่ทำรายได้ให้แก่ตนเองได้”
กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ต้องการให้ผู้ฝึกสอนมีความรู้และประสบการณ์สอนเพิ่มเติมมากขึ้น จึงได้ร่วมมือกับทางสถาบัน กำปั้นมวยไทย(ขอนแก่น) จัดโครงการสานต่อการฝึกอบรมการเป็นผู้ฝึกสอนมวยไทย ให้แก่ผู้ฝึกอบรมจาก โครงการฝึกอบรมการเป็นผู้ฝึกสอนมวยไทย (MUAYTHAI TRAINING) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 22 -28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ สถาบัน กำปั้นมวยไทย (ขอนแก่น) ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมคือ วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564