โครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์สำหรับผู้ให้บริการสถานกีฬา

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารพลอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานบริการสถานกีฬา นำทีมโดยหัวหน้างานบริการสถานกีฬา นายเฉลิมพล แสงแก้ว ได้มีการจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์สำหรับผู้ให้บริการสถานกีฬา ให้กับเจ้าหน้าที่งานบริการสถานกีฬาโดยมี รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นประธานกล่าวเปิดงานในการอบรมในครั้งนี้ โดยมีทีมวิทยากร ดังนี้
คุณภาสพันธ์ จิโนทา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จาก ม.ขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม จาก ม.กาฬสินธุ์