โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา กองการกีฬา “จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”
       เมื่อวันที่ 27 – 29 เมษายน 2565 งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการนำบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่มีภารกิจด้านกีฬาในระดับชาติและระดับมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการและการดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในยุค New Normal เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะให้กับบุคลากร จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักการกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย, ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, และสำนักกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี
โดยวันที่ 27 เมษายน 2565 ภาคบ่าย นายสิทธิชัย ยินดีชาติ หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา กองการกีฬา ได้นำบุคลากรเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยได้เรียนรู้หัวข้อ การจัดการด้านการพลศึกษา กีฬาขั้นพื้นฐาน และกีฬามวลชน รวมไปถึงจัดการแข่งขันกีฬารูปแบบ Virtual Sports ในยุค New Normal โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ประสิทธิ์อัน ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักการกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้บรรยายให้ความรู้และต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และยังนำชมภารกิจด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ของสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษาอีกด้วย ซึ่งทางงานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ขอความอนุเคราะห์ความรู้และแอพพลิเคชั่นทดสอบสมรรถภาพฉบับประชาชน เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก
       วันที่ 28 เมษายน 2565 ภาคเช้า เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อการบริหารจัดการหน่วยงาน การให้บริการและส่งเสริมกิจกรรมกีฬาแก่นิสิต นักศึกษา บุคลากร สู่ความเป็นสากล ได้รับการต้อนรับจาก ผศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่อย่างอบอุ่น โดยหลังจากได้รับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสร็จสิ้น ทาง ผศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมสถานกีฬาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการและการให้บริการด้านกีฬา และในภาคบ่ายวันเดียวกัน งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา กองการกีฬา ได้นำบุคลากรเข้าศึกษาดูงานและทดลองใช้เครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ของฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนายสุวิทย์ เกิดบำรุง ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์การกีฬา ได้ให้ความอนุเคราะห์กล่าวต้อนรับ พร้อมให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ได้แนะนำการบริการต่าง ๆ ภายในอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ประกอบด้วย ห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ห้องทดสอบสมรรถภาพทางกาย ห้องตรวจรักษา ห้องกายภาพบำบัด ห้องฟื้นฟูสภาพร่างกาย ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา ห้องปฏิบัติการจิตวิทยาการกีฬา ห้องปฏิบัติการชีวกลศาสตร์ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการกีฬา และห้องคลินิกโภชนาการกีฬา ถือเป็นเป็นการเพิ่มพูนและเปิดประสบการณ์ในการเรียนรู้ได้ทดลองใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ทันสมัย และยังเป็นโอกาสดีที่ได้ชมการสาธิตและการให้บริการด้านกายภาพบำบัดและฟื้นฟูนักกีฬาบาดเจ็บของนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยชุดซีเกมส์อีกด้วย
       วันที่ 29 เมษายน 2565 งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา กองการกีฬา ได้นำบุคลากรเข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมี อ.ดร.ไมตรี ไชยมงคล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้แทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ในการกล่าวต้อนรับคณะบุคลากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมหัวหน้า และทีมงานสำนักงานกีฬา ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี โดยทางสำนักงานกีฬา ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ การบริหารจัดการหน่วยงาน, การส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และเพื่อสุขภาพ, การจัดการแข่งขันกีฬาในยุค New Normal, การบริการจัดการด้านมาตรฐานสนามกีฬาและอุปกรณ์, ถาม – ตอบ หลังการแลกเปลี่ยนความรู้ และนำเยี่ยมชมสนามกีฬา ได้แก่ สนามกีฬากลาง, สนามกีฬาฮอกกี้, สนามไดรฟ์กอล์ฟ, สนามกีฬาปีนหน้าผา
       การจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการกีฬาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานด้านกีฬาระดับประเทศ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งประโยชน์ด้านกีฬาและนันทนาการ ให้กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อการพัฒนากีฬาของประเทศที่ยั่งยืนต่อไป
ข่าว : งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา กองการกีฬา
ภาพ : นายอดิรุจ น้อยตาแสง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการกีฬา