admin

กองการกีฬา ส่งเสริมบุคลากรทำงานด้านวิชาการในโครงการวิจัยสถาบัน

กองการกีฬา ส่งเสริมบุคลากรทำงานด้านวิชาการในโครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการสถานกีฬา ของงานบริการสถานกีฬา กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายเฉลิมพล  แสงแก้ว  นักวิชาการศึกษา หัวหน้างานบริการสถานกีฬา  หัวหน้าโครงการวิจัย ร่วมกับนายภาสพันธ์  จิโนทา  ผู้ร่วมโครงการวิจัย กองบริหารงานกลาง  ได้รับทุนสนับสนุนในโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 ในการศึกษา เรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการสถานกีฬา ของงานบริการสถานกีฬา กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการสถานกีฬา งานบริการสถานกีฬา กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศึกษารูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการสถานกีฬา งานบริการสถานกีฬา กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณในการศึกษา เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถาม และทำการวิจัยจากกลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการของงานบริการสถานกีฬา ประกอบไปด้วย นักเรียน/นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากร/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคลากร/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนทั้งสิ้น 140 คน ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดำเนินการเป็น  2 ขั้นตอน ได้แก่  ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ […]

การแข่งขันกีฬาฮอกกี้ในรายการ “Hockey KKU Cup”

เมื่อวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ชมรมฮอกกี้ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ในรายการ “Hockey KKU Cup” ประเภท 6 คน ทีมชาย/ทีมหญิง ณ สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอีกด้านหนึ่งนอกเหนือจากการศึกษาเล่าเรียนภายในห้องเรียน ทั้งยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ให้กับนักศึกษาของคณะต่างๆ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาให้นักศึกษามีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  พร้อมยังส่งผลให้เกิดสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด  และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษาชมฮอกกี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ สำหรับการแข่งขันในครั้ง จัดการแข่งขันในประเภทฮอกกี้กลางแจ้ง 6 คน ทีมชาย/ทีมหญิง มีทีมนักศึกษาจากคณะวิชาต่างๆสมัครเข้าร่วมทำการแข่งขัน จำนวน 14 ทีม ผลการแข่งขันเป็นดังนี้ ประเภททีมชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมวรภัทร อคาเดมี่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม Sport Addict รางวัลรองชนะเลิศ […]

“เปตองมอดินแดงโอเพ่น” ชิงถ้วยพระราชทาน

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 ชมรมเปตอง องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการแข่งขัน “เปตองมอดินแดงโอเพ่น” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ สนาม  เปตอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนายวิศิษฎ์ บุญสุชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเปตอง คณะกรรมการบริหารชมรมเปตอง ร่วมในพิธีเปิด  โดยนายวิศิษฎ์ บุญสุชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการกีฬา กล่าวว่า “การแข่งขันกีฬาเปตองมอดินแดงโอเพ่น ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักศึกษาชมรมเปตองมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดขึ้นมาต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกปีเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากร รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะด้านการเล่นกีฬาเปตองของนักศึกษาและเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับประชาชนทั่วไป” ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจัดการแข่งขันในประเภททีมคู่ทั่วไป มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 50 ทีม ผลการแข่งขันเป็นดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ ทีมเอกบางใหญ่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมเจ้ยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมสุดโป่ง และทีม Bug1

เตรียมความพร้อม จัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น เตรียมความพร้อม จัดการแข่งขัน ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มมส พร้อมจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยท่าน ผศ.จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา และบุคลากรกองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมผู้แทนสถาบันและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฯ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือกภาคคะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารกองพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยจะมีการแข่งขันในระหว่างวันที่ 16-22 ตุลาคมนี้ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทำการแข่งจำนวน 200 กว่าคน เพื่อแข่งขันคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ รอบมหกรรม ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี //ขอขอบคุณภาพจากเพจ : MahasaraKham University

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้ง 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” (พ.ศ. 2564) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ.2564