admin2

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา กองการกีฬา “จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”        เมื่อวันที่ 27 – 29 เมษายน 2565 งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการนำบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่มีภารกิจด้านกีฬาในระดับชาติและระดับมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการและการดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในยุค New Normal เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะให้กับบุคลากร จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักการกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย, ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, และสำนักกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี โดยวันที่ 27 เมษายน 2565 ภาคบ่าย นายสิทธิชัย ยินดีชาติ หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา กองการกีฬา ได้นำบุคลากรเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยได้เรียนรู้หัวข้อ […]

โครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์สำหรับผู้ให้บริการสถานกีฬา

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารพลอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานบริการสถานกีฬา นำทีมโดยหัวหน้างานบริการสถานกีฬา นายเฉลิมพล แสงแก้ว ได้มีการจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์สำหรับผู้ให้บริการสถานกีฬา ให้กับเจ้าหน้าที่งานบริการสถานกีฬาโดยมี รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นประธานกล่าวเปิดงานในการอบรมในครั้งนี้ โดยมีทีมวิทยากร ดังนี้ คุณภาสพันธ์ จิโนทา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จาก ม.ขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม จาก ม.กาฬสินธุ์  

Fitness KKU เปิดบริการให้คำปรึกษาแบบออนไลน์

ศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย (Fitness KKU) เปิดบริการให้คำปรึกษาแบบออนไลน์ ด้านการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา สำหรับนักศึกษาในช่วงการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ KKU GAMES 2021 เพื่อให้คำปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การฝึกซ้อมและเล่นกีฬา การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ฯลฯ โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย (Fitness KKU) และทีมงาน 📢 เปิดให้บริการในช่วงระหว่างวันที่ 10 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ⏰ เวลา 09.00 – 21.00 น. 📨 ช่องทาง inbox Fan page Facebook : Bon Physique fitness kku 📌 ศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย (Fitness KKU) อาคารพลศึกษา (ฝั่งทางทิศเหนือ) งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา กองการกีฬาสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1 2 3 4