download

กองการกีฬา ส่งเสริมบุคลากรทำงานด้านวิชาการในโครงการวิจัยสถาบัน

กองการกีฬา ส่งเสริมบุคลากรทำงานด้านวิชาการในโครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการสถานกีฬา ของงานบริการสถานกีฬา กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายเฉลิมพล  แสงแก้ว  นักวิชาการศึกษา หัวหน้างานบริการสถานกีฬา  หัวหน้าโครงการวิจัย ร่วมกับนายภาสพันธ์  จิโนทา  ผู้ร่วมโครงการวิจัย กองบริหารงานกลาง  ได้รับทุนสนับสนุนในโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 ในการศึกษา เรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการสถานกีฬา ของงานบริการสถานกีฬา กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการสถานกีฬา งานบริการสถานกีฬา กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศึกษารูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการสถานกีฬา งานบริการสถานกีฬา กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณในการศึกษา เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถาม และทำการวิจัยจากกลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการของงานบริการสถานกีฬา ประกอบไปด้วย นักเรียน/นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากร/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคลากร/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนทั้งสิ้น 140 คน ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดำเนินการเป็น  2 ขั้นตอน ได้แก่  ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ […]