news

กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมการเป็นผู้ฝึกสอนมวยไทย (MUAYTHAI TRAINING)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 22 มีนาคม 2564 กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมการเป็นผู้ฝึกสอนมวยไทย (MUAYTHAI TRAINING)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมคือ วันที่ 22 -28 มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬามวยและศิลปะการป้องกันตัวให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเพื่อฝึกสอนมวยไทยให้แก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานพิธีเปิด รศ.จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฏ์   รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการกีฬา เป็นผู้กล่าวรายงานและ         ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบทบาทหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และประสานกิจกรรมการกีฬาของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยวางระบบและกลไกให้บริการ การกำกับดูแลการใช้สนามกีฬา สระว่ายน้ำ อาคารพลศึกษา ศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย และอาคารสถานที่ด้านกีฬาของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย โดยนำวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ รวมทั้งเพื่อช่วยในการศึกษาวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 313/2561 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งในภาพรวมก็คือ กองการกีฬาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการทั้งในด้านสถานกีฬาและกิจกรรมกีฬา ซึ่งในด้านกิจกรรมกีฬานั้นกองการกีฬาได้จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์มวยไทยขึ้น […]

คณะกรรมการบริหารสถานกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเยี่ยมชมสถานกีฬาต่าง ๆ

วันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 16.30 – 19.00 น.         คณะกรรมการบริหารสถานกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลชัย ศรีสำราญ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนัตต์ เจ่าสกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ สุมานนท์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) อาจารย์ศิรประภา บำรุงกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการบริหารทรัพย์สิน (ผู้ทรงคุณวุฒิ) และรองศาสตราจารย์จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฏ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการกีฬาให้เกียรติเยี่ยมชมสถานกีฬาต่าง ๆ และพื้นที่เกี่ยวเนื่องกับการออกกำลังกาย ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเห็นสภาพจริง รับทราบปัญหา และวางแนวทางในการพัฒนา แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของสถานกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่นงานบริการสถานกีฬา กองการกีฬา ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ ขอขอบพระคุณท่านมา ณ […]

งานบริการสถานกีฬา กองการกีฬา จัดโครงการจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ทาสีอัฒจันทร์สนามกีฬากลางแจ้ง ณ อัฒจันทร์และรั้วสนามฮอกกี้

          วันที่ 6 มีนาคม 2564 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยงานบริการสถานกีฬา กองการกีฬา จัดโครงการจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ทาสีอัฒจันทร์สนามกีฬากลางแจ้ง ณ อัฒจันทร์และรั้วสนามฮอกกี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับนักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสา ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ โดย รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และรศ.จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฏ์ ผู้อำนวยการกองการกีฬา ได้มาพบปะและให้กำลังใจนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมกว่า 50 คน ได้ดำเนินการทาสีอัฒจันทร์สนาม ประตู และรั้วกันลูกฮอกกี้ ข่าว/ภาพ งานบริการสถานกีฬา กองการกีฬา                    

พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล ในโอกาสครบรอบ 16 ปี การก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย (Fitness KKU)

         เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี การก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย (Fitness KKU) นำโดยคณะผู้บริหาร รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฏ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการกีฬา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง/หน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา แขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี         พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลในครั้งนี้ ได้รับเมตตาจาก พระราชประสิทธิคุณ (หลวงปู่สุนันท์ สุภาจาโร) รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดเทพปูรณาราม ตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น เจริญพระพุทธมนต์ในพิธี […]

งานบริการสถานกีฬา กองการกีฬา จัดประชุมปรึกษาหารือในการให้บริการพื้นที่สำหรับเล่นสเก็ตบอร์ด

          วันนี้ วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. งานบริการสถานกีฬา กองการกีฬา ได้จัดประชุมปรึกษาหารือในการให้บริการพื้นที่สำหรับเล่นสเก็ตบอร์ดระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองการกีฬา ผู้แทนผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย งานบริการสถานกีฬา และผู้เล่นสเก็ตบอร์ด กว่า 10 คน โดยมีข้อสรุปร่วมกันในการใช้และให้บริการพื้นที่ ดังนี้           1. กองการกีฬา เปิดให้บริการพื้นที่ลานคอนกรีต ด้านทิศใต้ และทิศตะวันออก อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์           สำหรับการเล่นสเก็ตบอร์ด ทุกวัน ถึงเวลา 21.00 น.           2. ห้ามเล่นบริเวณระเบียงโดยรอบอาคารโดยเด็ดขาด […]

กองการกีฬา จัดประชุมผู้ฝึกสอนกรีฑาอีสาน

กองการกีฬา จัดประชุมผู้ฝึกสอนกรีฑาอีสาน เตรียมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ศูนย์ฝึกกรีฑา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”       เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดประชุมหารือกับผู้ฝึกสอนกรีฑาสังกัดโรงเรียน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 40 คน เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ศูนย์ฝึกกรีฑา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”       รองศาสตราจารย์จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฏ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการกีฬา กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์ฝึกกรีฑา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกรีฑาสู่การแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน นักศึกษา และเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ ได้มีโอกาสฝึกอบรมทักษะทางด้านกรีฑาในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะไกล รวมไปถึงกรีฑาประเภทลาน ให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนเห็นความสำคัญในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศอย่างถูกวิธี ทั้งยังเป็นศูนย์กลางฝึกอบรมความรู้ พัฒนาฝีมือให้กับผู้ฝึกสอนกรีฑาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ […]

โครงการ”จิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ทาสีอัฒจันทร์สนามกีฬากลางแจ้ง”

วันนี้ 6 กุมภาพันธ์ 2564 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์และกองการกีฬา โดยงานพัฒนานักศึกษา และงานบริการสถานกีฬา ได้จัดโครงการ”จิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ทาสีอัฒจันทร์สนามกีฬากลางแจ้ง”บริเวณสนามฟุตบอล 2 และสนามรักบี้ฟุตบอล อนึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างจิตสาธารณะและพัฒนาสถานกีฬาให้สวยงามโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย

กองการกีฬา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคลากร ประจำปี 2564

กองการกีฬา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคลากร ประจำปี 2564 “การออกกำลังกับมวยไทย”           กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย (Fitness KKU) งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคลากร ประจำปี 2564 “การออกกำลังกายกับมวยไทย” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ยอดพยัคฆนาวิน อาสนาทิพย์ เป็นหัวหน้าทีมวิทยากร พร้อมด้วยวิทยากรอีก 2 ท่านคือ อาจารย์ตุลย์ ผิวทองงาม และอาจารย์อัครเดช สุวรรณไกรษร มีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน           รองศาสตราจารย์จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฏ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการกีฬา กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการว่า […]

มข คว้ารางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

ม.ขอนแก่น คว้ารางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งนักศึกษาและบุคลากร จำนวน 80 คน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย เข้าร่วมจำนวน 12 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม , มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , วิทยาลัยชุมชนยโสธร , วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร , มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น , มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด , มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด , มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น , มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายในโครงการได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิด และบุคลากรคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ […]

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดีของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสถานกีฬา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดีของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสถานกีฬา เมื่อวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2563 นายวิศิษฏ์ บุญสุชาติ (ผู้อำนวยการกองการกีฬา) พร้อมด้วยบุคลากร งานบริการสถานกีฬา กองการกีฬา  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายใต้ชื่อ “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดีของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสถานกีฬา” ณ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมาและสถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยในเวลา 09.30 น. (วันที่ 30 กรกฎาคม 2563) คณะบุคลากรงานบริการสถานกีฬา กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายเชวงพจน์ ครองธานินทร์ พนักงานส่งเสริมกีฬา เป็นผู้ให้ข้อมูลในด้านการให้บริการสถานกีฬาแต่ละแห่งและการให้บริการสระว่ายน้ำ ในเวลา 13.30 น. (วันที่ 30 กรกฎาคม 2563) คณะบุคลากรงานบริการสถานกีฬา กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ […]

1 2 3