Uncategorized

โครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์สำหรับผู้ให้บริการสถานกีฬา

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารพลอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานบริการสถานกีฬา นำทีมโดยหัวหน้างานบริการสถานกีฬา นายเฉลิมพล แสงแก้ว ได้มีการจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์สำหรับผู้ให้บริการสถานกีฬา ให้กับเจ้าหน้าที่งานบริการสถานกีฬาโดยมี รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นประธานกล่าวเปิดงานในการอบรมในครั้งนี้ โดยมีทีมวิทยากร ดังนี้ คุณภาสพันธ์ จิโนทา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จาก ม.ขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม จาก ม.กาฬสินธุ์  

ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งสะสมระยะทาง (Virtual Run)

ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งสะสมระยะทาง (Virtual Run) โดยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและส่งผลการวิ่งได้ในช่วงระหว่างวันที่ 14 – 29 ก.พ. 2563 รางวัล 1. สถาบันรวมดีเด่น 2. นักวิ่งสะสมระยะมากที่สุด 3. นักวิ่งสม่ำเสมอ ส่งจำนวนครั้งมากที่สุด รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ