Uncategorized

ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งสะสมระยะทาง (Virtual Run)

ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งสะสมระยะทาง (Virtual Run) โดยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและส่งผลการวิ่งได้ในช่วงระหว่างวันที่ 14 – 29 ก.พ. 2563 รางวัล 1. สถาบันรวมดีเด่น 2. นักวิ่งสะสมระยะมากที่สุด 3. นักวิ่งสม่ำเสมอ ส่งจำนวนครั้งมากที่สุด รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ