ประวัติ

46831097_257818611567236_1227141494419226624_n
36786336_279814132758413_8259009311758352384_o

กองการกีฬา เดิมคือ สำนักงานการกีฬา ซึ่งได้แยกออกมาจากงานกีฬา สังกัดกองกิจการนักศึกษา ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 5/2555 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

โดยในปี พ.ศ. 2555 สำนักงานการกีฬา ได้เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์และแผนปฏิบัติราชการกองกิจการนักศึกษา ประจำปี 2556 ซึ่งกองกิจการนักศึกษาจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมนาข่าบุรีรีสอร์ท อำเภอจังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนหลักการและแนวคิดพื้นฐานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยงกับ PMQA ก.พ.ร. EdPEX และ QA ตลอดจนมีการสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และเพื่อถ่ายทอดและมอบหมายความรับผิดชอบต่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปสู่รายบุคคล โดยใช้วิธีการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานทุกคน ในการสัมมนาในครั้งนี้สำนักงานการกีฬา ได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปณิธาน วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม ตลอดจนกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับโครงการ ค่าเป้าหมาย และงบประมาณเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์กรและบุคลากรทุกคน อีกทั้งยังใช้ข้อมูลดังกล่าวมากำหนดภารงานรายบุคคล ตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของบุคลากรอีกด้วย

และในปัจจุบัน กองการกีฬา ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศฉบับที่ 313/2561 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยของหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการส่งเสริมการกีฬาของมหาวิทยาลัย ระบบการส่งเสริมและให้คำปรึกษากีฬานักศึกษาและบุคลากร การส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนการเรียนการสอนโดยนำวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาวิจัย ส่งเสริม สนับสนุน และประสานกิจกรรมการกีฬา ระบบการให้บริการการใช้สถานกีฬาของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยตามประกาศแบ่งหน่วยงานย่อยเป็น

  1. งานบริการสถานกีฬา
  2. งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา