วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

46922961_262757341082252_3450460954762936320_n

ปณิธาน วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และสมรรถนะหลักขององค์กร

กองการกีฬา ได้กำหนดปณิธาน วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และสมรรถนะหลักขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานดังนี้

ปณิธาน : กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ

วัฒนธรรมองค์กร

 1. ตื่นตัวและกระตือรือร้น ในการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาล
 2. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการยอมรับฟังความคิดเห็น
 3. เต็มที่กับงานและเต็มใจในการให้บริการ มีความพร้อมอยู่เสมอ

ค่านิยม SPORTS

S – success (มุ่งความสำเร็จในการให้บริการ)

P – perfect (ความสมบูรณ์แบบ)

O – organizational governance (องค์กรแห่งธรรมาภิบาล)

R – relationship (ความสัมพันธ์อันดี)

T – team work (ความร่วมแรงร่วมใจ/การทำงานเป็นทีม)

S – service mind (การบริการที่ดี)

สมรรถนะหลักขององค์กร  

 1. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการที่มุ่งความสำเร็จ
 2. การบริการด้านกีฬาที่ครบวงจรและเป็นเลิศ

วิสัยทัศน์ : กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้านกีฬาอย่างเป็นระบบ

พันธกิจ

 1. มีการบริหารจัดการ องค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
 2. มีการบริหารจัดการและสนับสนุนอาคารสถานที่ สนามกีฬา ในกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป
 3. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อสุขภาพ กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และการอนุรักษ์กีฬาไทย
 4. นำวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายและเป็นฐานข้อมูลในการวิจัย
ระบบขอใช้บริการสนาม

เป้าหมาย

 1. เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้บริการด้านกีฬาในทุกด้าน
 2. บริหารจัดการอาคาร สถานที่ และสนามกีฬาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน
 3. มีระบบบริหารจัดการด้านกีฬาที่สามารถเป็นต้นแบบได้

ภาระหน้าที่  

 1. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานกิจกรรมการกีฬาของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 2. วางระบบและกลไกลให้บริการ การกำกับดูแลการใช้สนามกีฬา สระว่ายน้ำ อาคารพลศึกษา  ศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย  ศูนย์เทนนิสจังหวัดขอนแก่น และอาคารสถานที่ด้านการกีฬาของมหาวิทยาลัย
 3. ส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย โดยนำวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ รวมทั้งเพื่อช่วยการศึกษาวิจัย
 4. บริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย