อาคารและสนามกีฬา

Untitled-2_5
18-11-2559 ป้ายผังอาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ ขนาด 115X70 เซนติเมตร ติดกระจกในอาคาร