ชมรมกีฬา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อประธานชมรม/ที่ปรึกษาชมรมด้านกีฬาและนันทนาการ

สังกัดองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562

ที่ ชมรม ประธาน โทรศัพท์ ที่ปรึกษาชมรม หน่วยงาน โทรศัพท์
1 กรีฑา นายธีรพงศธร  ยะนา 094-383-8284 นายภาสกร  เตือประโคน

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

080-325-7689
2 กีฬาทางน้ำ นายณัฐสิทธิ์  ศรีอมรรัตน์ 094-251-0412 นายพัด  วงศ์วรรณกิจ สถาบันภาษา 086-636-6836
3 ครอสเวิร์ด นายวัชรินทร์  จันทร์สำราญ 091-242-6992 นางสกาวรัตน์ สุขโข กองการกีฬา 094-289-2717
นายเฉลิมพล  แสงแก้ว กองการกีฬา 087-867-5197
4 คริกเก็ต น.ส.อรณิชา  คำชมภู 080-360-4800 ผศ.จีรวิชช์ เผือกพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 088-561-4576
5 คาราเต้-โด น.ส.รุจิรา  ลันไธสง 093-059-0874 ดร.โรจพล บูรณรักษ์ คณะศึกษาศาสตร์ 090-996-3752
6 จักรยาน น.ส.วัชราภรณ์  ประสงค์ดี 082-872-1673 ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน คณะวิทยาศาสตร์ 081-261-4977
7 ซอฟท์บอล นายธีรศักดิ์  สุขสวัสดิ์ 098-606-1510 ผศ.ประธาน ฦาชา คณะเภสัชศาสตร์ 083-384-2831
8 เซปักตะกร้อ นายณัฐนันท์  เวฬุวนารักษ์ 088-321-8115 ผศ.ดร.วายุ กาญจนศร คณะศึกษาศาสตร์ 085-739-5827
9 เทควันโด น.ส.เจนจิรา  พรวาปี 085-177-7853 ผศ.จีรวิชช์ เผือกพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 088-561-4576
10 เทนนิส นายทันตะ  คงนวล 099-510-0711 นายธนากร ศรีชาพันธุ์ คณะศึกษาศาสตร์ 081-717-7270
ผศ.อนัตต์  เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 061-956-9941
น.ส.รัตนาพร  ทำใหม กองการกีฬา 094-283-9328
11 เทเบิลเทนนิส น.ส.ฌญาดา  แสงภักดี 082-101-0494 นางบุษกร อุสส่าห์กิจ คณะแพทยศาสตร์ 087-237-8367
12 บริดจ์ นายรัชกร  จารุธนิตกุล 081-877-9558 นายสิทธิชัย ยินดีชาติ กองการกีฬา 081-792-1393
ดร.พันวัตต์  พึ่งสาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 064-007-0770
13 แบดมินตัน นายเกียรติภูมิ  รัตนโกเศศ 095-412-1378 รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 081-989-1983
นายณัฐพล วรรณงาม สถาบันภาษา 081-545-5437
14 บาสเกตบอล นายปิ่นพงศ์  วงษ์คำขาว 098-101-9132 ผศ.สัมฤทธิ์ สุพรรณฝ่าย คณะศึกษาศาสตร์ 081-954-5106
ดร.โรจพล บูรณรักษ์ คณะศึกษาศาสตร์ 090-996-3752
นายวิทยา  สิงห์น้อย

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

092-997-1459
15 เปตอง นายสินเพชร  บุญพบ 094-515-8022 นายมานพ  สีใส คณะวิศวกรรมศาสตร์ 063-965-2914
นายปฏิภานนท์ ภูมิสวัสดิ์ คณะแพทยศาสตร์ 085-011-5208
16 ฟันดาบ นายพีรพล  ชุดนอก 091-064-8120 ดร.โรจพล บูรณรักษ์ คณะศึกษาศาสตร์ 090-996-3752
17 ฟุตซอล นายพิพัฒน์  ศรีชัย 088-055-3070 นายธนากร ศรีชาพันธุ์ คณะศึกษาศาสตร์ 081-717-7270
18 ฟุตบอล นายธนกร  ศรีบัณฑิต 086-219-6239 นายสันติ ฤาชา กองการกีฬา 086-637-0050
ผศ.ประกอบ  กระแสโสม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(มอดินแดง)
086-218-8667
19 มวย นายอนาวิน  แจ้งกำพี้ 096-175-4316 ผศ.ดลชัย ศรีสำราญ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(มอดินแดง)
089-417-5588
20 ยิงธนู นายญาณพัฒน์  วัฒนาไชย 085-418-7469 ผศ.ดร.วายุ กาญจนศร คณะศึกษาศาสตร์ 085-739-5827
21 ยิงปืน นายชยานันต์  อรรคบุตร 093-528-3509 นายอภิชาติ พัฒนจักร กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 091-867-5859
22 ยูโด นายพงศ์ปณต  ทับคำภา 083-400-8167 รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 081-989-1983
นายสิทธิชัย ยินดีชาติ กองการกีฬา 081-792-1393
นายธนายุทธ สังข์อินทร์ กองบริหารงานวิจัย 095-665-6407
23 รักบี้ฟุตบอล นายกฤตภาส  แก่นดี 081-266-7229 ดร.อธิป เหลืองไพโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 095-314-9495
24 เรือพาย นายวัชรพงษ์  คงมั่น 085-607-3002 ผศ.เกียรติกีรติ มาเวียง โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ศึกษาศาสตร์)
081-661-1288
25 วอลเลย์บอล นายคณิน  ประสานสุข 082-748-5744 นายอัครวัฒน์ สีสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(มอดินแดง)
087-997-8911
นางยุภาพร ทองน้อย คณะแพทยศาสตร์ 084-416-6263
26 หมากกระดาน น.ส.ศิรินภา  สุลำนาจ 085-755-3922 นางเสาวนันท์ บำเรอราช คณะแพทยศาสตร์ 081-670-3303
27 ฮอกกี้ น.ส.พิชญานิน  ไชยพันธ์ 094-509-4405 นายสิทธิชัย ยินดีชาติ กองการกีฬา 081-792-1393