ชมรมกีฬา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อประธานชมรม/ที่ปรึกษาชมรมด้านกีฬาและนันทนาการ

สังกัดองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561

ที่ ชมรม ประธาน โทรศัพท์ ที่ปรึกษาชมรม หน่วยงาน โทรศัพท์
1 กรีฑา นายธนวัฒน์  เมคา 062-873-3097 นายภาสกร  เตือประโคน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 080-325-7689
2 กีฬาทางน้ำ นายกีรติ  ภักดีวุฒิ 084-419-6621 นายพลัฏฐ์ ทิพย์ศรีราช โรงเรียนสาธิต ม.ขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 081-768-1743
นายวีระ สุวรรณศร คณะเทคโนโลยี 084-510-1096
3 ครอสเวิร์ด น.ส.กนกวรรณ  เพิ่มสำราญ 083-383-4121 นางสกาวรัตน์ สุขโข กองการกีฬา 094-289-2717
4 คริกเก็ต น.ส.อรณิชา  คำชมภู 094-789-7858 ผศ.จีรวิชช์ เผือกพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 088-561-4576
5 คาราเต้-โด น.ส.ศิริญากร  บุญเลิศ ดร.โรจพล บูรณรักษ์ คณะศึกษาศาสตร์ 090-996-3752
6 จักรยาน นายไกรวิชญ์  แสงแก้ว 089-628-0869 ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน คณะวิทยาศาสตร์ 081-261-4977
7 ซอฟท์บอล นายอัษฎายุทธ์  ถินแดง 084-333-8691 ผศ.ประธาน ฦาชา คณะเภสัชศาสตร์ 083-384-2831
8 เซปักตะกร้อ นายศรราม  นนทปัญญา 084-325-2027 ผศ.ดร.วายุ กาญจนศร คณะศึกษาศาสตร์ 085-739-5827
9 เทควันโด นายธีรโชติ  ศรีงามช้อย 098-584-9626 นางสาวปวีณา เผ่าพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 086-755-6878
10 เทนนิส นายดนัย  วิไลแก้ว 092-141-8289 นายธนากร ศรีชาพันธุ์ คณะศึกษาศาสตร์ 081-717-7270
น.ส.รัตนาพร  ทำใหม กองการกีฬา 094-283-9328
11 เทเบิลเทนนิส น.ส.ฌญาดา  แสงภักดี 090-520-5226 นางบุษกร อุสส่าห์กิจ คณะแพทยศาสตร์ 087-237-8367
12 บริดจ์ นายพีระพงษ์  แก้วมณี 083-284-9898 นายสิทธิชัย ยินดีชาติ กองการกีฬา 081-792-1393
ดร.พันวัตต์  พึ่งสาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 064-007-0770
13 บาสเกตบอล นายปิ่นพงศ์  วงษ์คำขาว 098-101-9132 ผศ.สัมฤทธิ์ สุพรรณฝ่าย คณะศึกษาศาสตร์ 081-954-5106
ดร.โรจพล บูรณรักษ์ คณะศึกษาศาสตร์ 090-996-3752
14 แบดมินตัน นายนิธิ  มีโชคสกุลชัย 097-073-7355 นายณัฐพล วรรณงาม สถาบันภาษา 081-545-5437
15 เปตอง นายอรรถชัย  จันทร์มนตรี 094-390-8475 ดร.สังเวียน ปินะกาลัง โรงเรียนสาธิต ม.ขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 086-924-6606
นายปฏิภานนท์ ภูมิสวัสดิ์ คณะแพทยศาสตร์ 085-011-5208
16 ฟันดาบ นายสถาพร  เศษวันโคตร 082-737-4275 ดร.โรจพล บูรณรักษ์ คณะศึกษาศาสตร์ 090-996-3752
17 ฟุตซอล นายภวัต  ประเสริฐสุข 093-026-0290 นายนารถพงศ์ พระชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 083-355-0499
18 ฟุตบอล นายนนทภัช  ประดับมุข 092-789-6316 นายสันติ ฤาชา กองการกีฬา 086-637-0050
นายมังกร เจริญไชย กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 086-861-5323
19 มวย นายนพเดช  ชำกรม 080-412-2086 ผศ.ดลชัย ศรีสำราญ โรงเรียนสาธิต ม.ขอนแก่น (มอดินแดง) 089-417-5588
20 ยิงธนู น.ส.ปาณิสรา  สืบสาย 085-001-9834 ผศ.ดร.วายุ กาญจนศร คณะศึกษาศาสตร์ 085-739-5827
21 ยิงปืน น.ส.วรางคนางค์  พลับแก้ว 085-747-2626 นายอภิชาติ พัฒนจักร กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 091-867-5859
22 ยูโด นายณัฐกร  เนตรวงศ์ 099-467-8800 รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 081-989-1983
นายธนายุทธ สังข์อินทร์ กองบริหารงานวิจัย 095-665-6407
23 รักบี้ฟุตบอล นายศุภเดช  ยอดประทุม 095-228-9049 ดร.อธิป เหลืองไพโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 091-415-2456
24 เรือพาย นายณัฐพล  มีราคา 098-643-7085 ผศ.เกียรติกีรติ มาเวียง โรงเรียนสาธิต ม.ขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 081-661-1288
นางสุชญา  มาเวียง คณะศึกษาศาสตร์ 081-974-9051
25 วอลเลย์บอล นายอรรถชัย  เทพสุวรรณ์ 082-3438011 นายอัครวัฒน์ สีสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิต ม.ขอนแก่น (มอดินแดง) 087-997-8911
นางยุภาพร ทองน้อย คณะแพทยศาสตร์ 084-416-6263
26 หมากกระดาน น.ส.ศิรินภา  สุลำนาจ 058-755-3922 นางเสาวนันท์ บำเรอราช คณะแพทยศาสตร์ 081-670-3303
27 ฮอกกี้ นายภูมินทร์  สุขโข 081-487-0034 นายสิทธิชัย ยินดีชาติ กองการกีฬา 081-792-1393
28 แฮนด์บอล นายสรวิชญ์  มีพร้อม 091-341-4912 นายอินทร์ตรอง นิตโรจน์ โรงเรียนสาธิต ม.ขอนแก่น (มอดินแดง) 099-473-5522