ระเบียบ/ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่3354/2562) เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนการศึกษาและสวัสดิการแก่นักกีฬาผู้ที่มีผลงานจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3353/2562) เรื่อง การบริหารการเงินการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ

  ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการสถานกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562

  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1080/2562) เรื่อง ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสถานกีฬา สำหรับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 127/2561) เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 67/2548) เรื่อง หลักเกณฑ์พิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น นักกีฬาดีเด่น และชมรมกีฬาดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น